De Buddy’s:

Bij Stichting SchuldHulpBuddy zijn alleen vrijwilligers werkzaam, vrijwilligers die vanuit overtuiging hun tijd en deskundigheid willen inzetten.
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de vrijwilligers de zorg van de hulpvragende cliënten overnemen;
de laatsten zijn en blijven centraal staan in het werken naar een structurele oplossing van hun financiële problemen.
De buddy’s zijn hierbij ondersteunend, niet meer maar ook niet minder.
Ook verschaft de Stichting geen financiële bijdragen. De Stichting helpt en verwijst zo nodig om tot een oplossing te komen. 

Werkwijze SSHB:

De hulpvrager wendt zich tot de organisatie met een hulpvraag op het gebied van financiële schuldproblematiek,
waarbij de organisatie zich bereid verklaard hierin een begeleidende rol te zullen vervullen.
Hierna zal er een buddy worden toegewezen die de hulpvrager zal gaan begeleiden.
De hulpvrager is en blijft zelf verantwoordelijk voor alle te nemen stappen in het begeleidingstraject.

Gedragscode:

In onze organisatie:

  • Wordt geen enkele vorm van agressie, racisme, leeftijdsdiscriminatie, seksuele intimidatie en discriminatie op grond van levensbeschouwing of
    discriminatie op grond van uiterlijk getolereerd
  • Is het belangrijk dat er respect is voor ieders ras, sekse, levensbeschouwing en leeftijd en andere gronden genoemd in deze gedragscode
  • Zijn agressieve handelingen en/of – uitingen niet toegestaan
  • Is het niet toegestaan discriminerende, seksistische of andere beledigende grappen en uitlatingen, mondeling of schriftelijk kenbaar te maken.

Deze regels dienen te worden opgevolgd door de vrijwilligers van Stichting SchuldHulpBuddy Berg en Dal (het Bestuur) naar zowel de eigen collega’s
als naar de hulpvragers en samenwerkingspartijen toe.

Mocht dergelijk gedrag zich in de organisatie voordoen dan wordt verzocht dit te melden bij het Bestuur.
Indien de vrijwilliger een geval van seksuele intimidatie, discriminatie, racisme, agressie of een andere vorm van intimidatie meldt bij het Bestuur,
wordt er door het Bestuur een onderzoek ingesteld en worden er maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.